CER MOTOR SPORT
Warenkorb ()
Der Warenkorb ist leer.
Treffen Sie unser Angebot:

Firma CER Motor była od zawsze związana ze sportem.
Początki sięgają lat 50–tych ubiegłego wieku. Ojciec Cezarego Ruszkowskiego startował wtedy w samochodzie BUGATTI 35.
Potem startował w wyścigach i rajdach zawsze przygotowując samochody samemu zarówno sobie, jak i innym zawodnikom.

CER Motor Company war immer mit dem Sport verbunden. Die Ursprünge gehen zurück zu den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts.Der Vater von Cezary Ruszkowski konkurrierte dann im Auto BUGATTI 35. Dann bewarb er in Rennen und Rallyes ,und die Autos immer nicht nur für sich selbst,sonder auch für die andere Wettbewerber vorbereitet hat .Sitemap

Cezary Ruszkowski rozpoczął starty w 1976 roku. Będąc 18-stoletnim uczniem szkoły średniej wystartował w swoich pierwszych zawodach w rajdzie "Zima 76", jadąc pożyczonym 68-miokonnym Polskim Fiatem 1300.
Wygrał ten rajd w klasyfikacji generalnej, pozostawiając w polu 260 doświadczonych zawodników w dużo mocniejszych autach.

Cezary Ruszkowski begann 1976 zu starten . Als ein 18 jähriger Schüler nahm an seinem ersten Wettbewerb in der Rallye "Winter 76 "teil .Mit einen geliehenen 68PS - polnischen Fiat gewann er diese Rallye in der Gesamtwertung und hat 260 Fahrer in viel stärkere Autos in Feld gelassen.

Pierwsze tytuły mistrzowskie zdobywał jeżdżąc Fiatem 126P w Wyścigowych Mistrzostwach Polski.

Die ersten Titel gewann er einen Fiat 126P in den Polnischen Rennmeisterschaft

Pod koniec lat 70-tych ojciec i syn stworzyli team GAWRON RACING. Samochodami były formuły i bardzo szybki FIAT 128 3p.

Am Ende der 70er Jahre der Vater und Sohn haben GAWRON RACING erstellt .Es waren Formel- Autos und sehr schnell FIAT 128 3p .

W latach 80. startował już formułami jednomiejscowymi w formule Polonia. Zdobywając tytuł Mistrza Polski miał 23 lata.
Był reprezentantem Polski w Mistrzostwach Europy Wschodniej zwanych wówczas Pucharem Pokoju i Przyjaźni.

In den 80er Jahren Cezary begann in einplatziger Formel Polonia Wagen zu starten. Als er 23 Jahre alt war gewann er zum ersten mal der Polnischer Meister Titel. Er war ein polnischer Vertreter an die Meisterschaft der Osteuropa den Pokal für Frieden und Freundschaft genannt.

Począwszy od 2003 roku Cezary Ruszkowski startował w wyścigach samochodami formuły F3 Honda Mugen, BMW M3. Obecnie - Lotus Exige z silnikiem BMW 2,0.

Ab 2003 konkurrierte Cezary Ruszkowski in Rennwagen , Formel F3 Mugen Honda, BMW M3 . Derzeit - Lotus Exige mit einem BMW-Motor 2.0

Przygotowany przez nas silnik wolnossący generuje 311 KM przy 8745 obr/min.
Wszystkie samochody zawsze były przygotowywane w firmie Cezarego Ruszkowskiego.

Der von uns Vorbereiteter Saugmotor erzeugt 311 PS bei 8745 U / min . Alle Autos werden immer in der Gesellschaft Cezary Ruszkowski vorbereitet.

To ponad 35-cioletnie doświadczenie przygotowywania silników do sportu leży u podstaw firmy CER MOTOR zajmującej się silnikami.

Diese mehr als 35 - jährige Erfahrung mit die Motoren für den Sport vorzubereiten liegt auf die Grundlagen der Firma CER MOTOR.

W 2015 roku podjęto decyzję o utworzeniu nowego działu CER MOTOR SPORT.
Będziemy się zajmować kompleksowym zaopatrzeniem w części niezbędne do modyfikacji silników na różnym poziomie. Od imprez amatorskich do najwyższego wyczynu.

Im Jahr 2015 wurde beschlossen, eine neue Abteilung CER MOTOR SPORT zu erstellen. Wir werden uns mit komplexen Zulieferung der zum Umbau notwendigen Teile Beschäftigen. Wir ermöglichen es die Motoren auf verschiedenen Ebenen von Amateur- Veranstaltungen zum höchsten Leistung zu ändern.